5 may. 2008

ASSEMBLEA GENERAL

La Junta Directiva, d'acord amb el previst als articles 11 i 12 dels Estatuts, convoca una Assemblea General Extraordinària per al dia 19 de Maig de 2008, dilluns, a les 20 h. en primera convocatòria, y a les 20:30 h. en segona convocatòria, en el saló d'actes de la Casa de la Cultura (carrer de la Mare de Déu, 2-2na), d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.Lectura, y aprovació de l'acta de la Assemblea General Ordinària celebrada anteriorment.

2.Fixació de les quotes d'ingrés, i anuals per al present exercici 2008-2009, així com informar de les formes de pagament.

3.Presentació i aprovació del pressupost del exercici 2008-2009

4.Informacions varies

5.Precs i preguntes

Els requisits necesaris per tal d'assistir i exercir el vot a l'assemblea son els següents:

1. Ser major de 18 anys, o portar autorització del responsable o tutor els majors de 14 anys.

2. Ensenyar el DNI o en cas de no porta-lo ensenyar el carnet de conducció o passaport.

3. Haber segut faller/a almenys en l'exercici 2007/08

En cas de voler delegar el vot, en els pròxims dies s'informarà de com poder fer-ho. A la web es penjarà un formulari on després d'imprimir-lo s'haurà de reomplir. També s'haurà d'adjuntar el DNI de la persona que delega el vot.

Gracies

No hay comentarios: